logotype
logotype

Misja i cele stowarzyszenia

Prusaspirā jest stowarzyszeniem osób identyfikujących się jako Prusowie (potomkowie Prusów bałtyckich) oraz wszystkich osób wspierających naszą grupę etniczną w dążeniach do zachowania i rozwijania naszej kultury. Kultura w naszym rozumieniu jest to całokształt dóbr materialnych jak i duchowych zachowanych i rozwijanych od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego przez społeczeństwo. W dzisiejszych czasach funkcjonujemy jako rozproszona grupa etniczna. W związku z tym widzimy potrzebę stworzenia warunków, gdzie wszystkie osoby będą mogły odkrywać historię naszego regionu, poznać i współtworzyć żywą kulturę naszej grupy etnicznej oraz rozwijać swoje zainteresowania w wielu aspektach. Ochrona różnorodności kulturowej i wspólnie tworzona tożsamość jest jednym z ważniejszych priorytetów Unii Europejskiej, które w pełni popieramy.

Misją stowarzyszenia jest przywrócenie do życia języka, kultury i etnosu pruskiego.

Każdą lokalną odmianę kultury pruskiej uznajemy za część naszego dziedzictwa kulturowego. Chcemy w maksymalny sposób ochronić i poznać każdy aspekt kultury, ponieważ jest to podstawa do budowania różnorodnego społeczeństwa obywatelskiego. Unikalność kulturowa regionu ma źródło w bałtyckich korzeniach, przejawia się ona w kultywowanych do dzisiaj obrzędach, gwarze, historii, sztuce i wielu innych przejawach życia codziennego. Jako potomkowie Prusów szanujemy całą spuściznę kulturową naszej Ziemi.

Celem naszej działalności jest szerzenie wiedzy o historii Prus oraz rozwijanie aktywności i świadomości kulturowej lokalnej społeczności jako istotnego elementu zrównoważonego rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. W związku z tym współpracujemy ściśle z naukowcami różnych dziedzin, oraz z rożnymi innymi organizacjami pozarządowymi.

Wiedza o naszej przeszłości jest jednym ze środków budowania lepszej teraźniejszości jak i przyszłości społeczności lokalnej, w szczególności naszej grupy etnicznej, a w dalszej perspektywie rozwoju kulturowego Europy.

Swoje cele realizujemy poprzez współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi działającymi w podobnych dziedzinach. Wydajemy publikacje popularyzujące historię i kulturę pruską , staramy się ułatwić naukę języka pruskiego. Współorganizujemy wydarzenie kulturalne w Prusach oraz świadczymy pomoc organizacyjną i merytoryczną przy tworzeniu lokalnych grup pruskich.

2013  Stowarzyszenie Prusów - Prusaspirā. Prusowie w Polsce