Nusā teikā:

English version

Ik assei eninteressintan en prūsiskan billin, kultūrin adder tekniskans aspēktans šēisan prōjaktan, madli kōntaktis: nertiks@prusai.org

Ik assei eninteressintan en billas gaiwīnsnas zināniskan aspēktan, madli kōntaktis: mikkels@prusai.org

Nusā teikā:

Wirdeīns sen autōmatiskan inflakciōnin

Wirdeīnai per autōmatiskan peisāsnas izbandāsnan

Prūsiskas wirdeīns per kūringin telafōnan

Prūsiskas billas mukinnewis

Prūsisiska grammatiki (pōliskai )

Prūsiska klawiatūri per Windowsan

Prūsiska klawiatūri per Linuksan

Nusā teikā:

Prūsiska Wikipēdija

Prūsas tāutaskarti

Winnas prawidāsna per Prūsan

Prūsiskai nōpeisasenei per kintuppans

Minisnā - spīli Windows / Linux (izkinina instalītans Qt bibliōtekins)

Minisnā - spīli. Lasātlas wersiōni (Nawwinisku!).

Pāusas aplikaciōni generintī Mandelbrōtas tūliskwans

Izwinaīnai saitāi:

Free DNS - aupallais swajjan umzin dōmenin